Toimintasuunnitelma 2020

1.    YLEISTÄ

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry on maakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kokoavana voimana sekä toimintaedellytysten mahdollistajana erilaisten ja varsin hajanaisten pienten sekä suurten yhdistysten yhteisenä edunvalvojana Etelä-Karjalan maakunnassa. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

1.1. Hallinto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävä yhdistyskokous järjestetään sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kokouksista ilmoitetaan sääntöjen mukaan joko lehti-ilmoituksella, sähköpostitse yhdistyksille, sosiaalisen median kautta sekä yhdistyksen web-sivuilla.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan vuosittain puheenjohtaja ja 10 -12 jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-10 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Rutiinipäätöksiin liittyviä kokouksia voidaan pitää myös sähköpostimenettelyllä. Hallitus voi perustaa tarvittavia toimintaryhmiä erikseen määriteltyjä tehtäviä varten. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan osallistumaan näihin toimintaryhmiin.

Hallituksen sisäinen työnjako sovitaan uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustavat yhdistystä virallisissa tilaisuuksissa.

2. YHDISTYKSEN PERUSTAVOITTEET VUODELLE 2020

2.1. Yhdistyksen tunnettuuden lisääminen ja yhdistystoiminnan tilan kartoittaminen Etelä-Karjalassa

Jäsenmäärätavoite vuodelle 2020 on 40 jäsenyhdistystä. Jäsenyyttä tarjotaan kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ja toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jäsenistön tarpeet ja toiveet. Jäsenhankintakampanjoita toteutetaan eri yhteyksissä ja hyödynnetään sosiaalisen median kanavia sekä Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen sähköistä kuukausitiedotetta alueen järjestöille.

Yhdistyskoordinaattorin johdolla pyritään lisäämään jäsenyhdistyksien määrää sekä yhteistyömahdollisuuksia entisestään, tekemällä aktiivisesti vierailuja alueen yhdistyksiin.

Yhdistys kartoittaa vuoden 2020 aikana maakunnan alueella toimivien yhdistysten toimintaympäristöä ja herättää keskustelua kansalaistoiminnan resursoinnista. Tavoitteena on lisätä yhdistysten näkyvyyttä ja alueellista yhteistyötä. Yhdistys hakee tähän rahoitusta STEA:lta.

2.2. Järjestötilan toiminnan kehittäminen

Järjestötila Kuutinkulmassa järjestetään säännöllisiä Avoimet Ovet -tapahtumia läpi toimintavuoden, joilla pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä sekä jäsenyhdistysten että muiden alueen toimijoiden kesken. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä osallistumaan myös toistensa tapaamisiin ja organisoimaan yhteisiä tilaisuuksia.

Panostetaan järjestötilan käyttöasteen pitämiseen hyvällä tasolla ja ylläpidetään järjestötilan tapahtuma- ja varauskalentereita yhdistyksen kotisivuilla.

Järjestetään tilassa vaihtuvia taidenäyttelyitä sekä jäsenyhdistysten, että mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisten tahojen toimesta.

2.3. Hanketyöhön osallistuminen

Osallistutaan aktiivisesti alueen hankkeisiin ja sitä kautta pyritään parantamaan yhdistyksen toimintaedellytyksiä. Ideoidaan Etelä-Karjalan Yhdistyksen toimintaan liittyviä sopivia hankkeita.

EKY ry on aktiivisesti mukana rakentamassa alueellista verkostoa valtakunnallisissa Taikusydän ja Valikkoverkosto -hankkeissa. Kansalaistoiminnan Fiestan kansalaisaktiivisuuden asiaohjelmaa on tarkoitus kehittää EAKR-rahoitteisessa Nippu-hankkeessa.

2.4. Tapahtumat

Yhdistys osallistuu toimintavuoden aikana erikseen sovittaviin tapahtumiin, joiden arvioidaan edistävän yhdistyksen perustavoitteita. Koordinoimme Fingo ry:n Mahdollisuuksien Tori -tapahtumaa ja kehitämme Kansalaistoiminnan Fiesta -tapahtumaa Lappeenrannassa ja toteutamme Fiestaa mahdollisesti myös muualla Etelä-Karjalan alueella.

Järjestetään Kuutinkulman Avoimet Ovet -tapahtumia säännöllisesti pitkin toimintavuotta.

2.5. Varain- ja jäsenhankinta

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2020 on 50 euroa ja liittymismaksua ei peritä.

Vuokrataan Kuutinkulman tiloja halukkaille.

Haetaan avustuksia sopivaksi katsotuilta tahoilta. Hyödynnetään myös muut mahdolliset avustuslähteet ja yhteistoimintamallit.

Muuta varainhankintaa ideoi yhdistyksen hallituksen nimeämä varainhankinnan kehittämistyöryhmä. Varainhankinnan keinoiksi on ideoitu seuraavia:

  • Sähköisten palveluiden koulutusta ikäihmisille.
  • Osuuskunnan perustaminen, jonka kautta saataisiin säännöllistä tulovirtaa yleishyödyllisiä palveluja tarjoamalla.

3. PALVELUTARJOOMAN KEHITTÄMINEN

3.1. Järjestökoulutus

Kartoitetaan järjestöjen koulutustarpeita esim. taloudenhoitoon, varainhankintaan, jäsenhankintaan ja tiedottamiseen liittyen ja järjestetään em. aiheiden mukaisia koulutustilaisuuksia.

3.2. Teemaillat

Järjestetään teemallisia jäseniltoja, joissa luennoitsijoina ovat kyseisen alan asiantuntijat. Illoista voidaan periä osallistumismaksu.

4. EDUNVALVONTA

Yhdistys toimii maakunnan yhdistysten edunvalvojana antamalla lausuntoja ja pitämällä yllä julkista keskustelua yhdistystoiminnan ja kansalaisaktiivisuuden merkityksestä.

5. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Yhdistyksen kotisivuja www.ekyhdistykset.fi kehitetään edelleen palvelemaan tiedon parempaa saatavuutta ja yhdistyksen tunnettuutta, hyödyntämällä voimakkaasti ja kohdennetusti sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter ja Instagram) kuten myös sähköpostijakeluita sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Toimintavuoden aikana yhdistyksen kotisivuille tuotetaan aktiivisesti artikkeleita, joissa jäsenyhdistykset pääsevät kertomaan toiminnastaan sekä sanoin että kuvin.

Toiminnasta tiedotetaan tarvittaessa lisäksi Sanomalehti Etelä-Saimaassa, Uutisvuoksessa sekä Lappeenrannan Uutisissa. Pyritään myös ylläpitämään tiiviitä suhteita paikalliseen mediaan yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi lähettämällä mediatiedotteita.

Yhdistys jakaa esitettään eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Comments are closed.