Säännöt

ETELÄ-KARJALAN YHDISTYKSET RY:N SÄÄNNÖT

Päivitetty 13.8.2019 (PRH:n hyväksyntä päivä)

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue                                             

Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Yhdistykset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta ja toiminta-alue Etelä-Karjala.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja edunvalvontaa eri tavoin, kehittää yhdistysten, asukkaiden ja julkisen hallinnon yhteistyötä ja -ymmärrystä keskinäisessä kanssakäymisessä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eteläkarjalaisten hyvää elämää ja maakunnan vetovoimaisuutta

Yhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon jäsentensä maakunnallinen etujen valvoja.

3 § Tehtävät

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • vaikuttaa ja osallistuu toimialueensa yhdistysten etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon jäsenten tarpeiden pohjalta,
 • tukee jäsenten toimintaa eri tavoin,
 • koordinoi jäsenten yhteistä toimintaa,
 • toimii laajan kumppanuuden periaatteiden mukaan ja tekee verkostoyhteistyötä muiden yhteisöjen ja palveluyksiköiden kanssa,
 • harjoittaa tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja valistustoimintaa,
 • järjestää kokouksia, kursseja sekä neuvonta- ja luentotilaisuuksia, yms. oheistoimintaa
 • toimii jäsenten ja toisten yhteisöjen kanssa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvien hankkeiden rahoituksen välittäjäorganisaationa
 • hankkii jäseniä

4 § Toiminnan tukeminen

Yhdistys voi omistaa, hallita ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi vuokrata hallitsemaansa tilaa ja välineitä jäsenilleen, eri yhteisöjen sekä yksityishenkilöiden käyttöön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaiset luvat.

Yhdistys voi harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainituissa tapauksissa.

6 § Liittymis- ja vuosijäsenmaksu

Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuosijäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu liittymis- ja jäsenmaksuista.

7 § Yhdistyksen kokoukset                   

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään,ellei näissä säännöissä toisin määrätä, kaksi kolmasosaa äänten enemmistöllä.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 30 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin kokous on niin päättänyt tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan syyskokouksen määräämällä tavalla joko sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä/sähköpostilla vähintään14 vuorokautta ennen kokousta.

8 § Varsinaisten kokousten tehtävät

Kevätkokouksen tehtävänä on:

 • vahvistaa hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuulla toiminnantarkastuskertomus,
 • päättää vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille,
 • käsitellä muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, sekä kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on:

 • päättää jäsenmaksun, liittymismaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta,
 • päättää hallituksen jäsenten palkkiot
 • päättää toiminnantarkastajien palkkiot
 • hyväksyä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
 • hyväksyä seuraavan vuoden talousarvio,
 • valita toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
 • valita hallituksen puheenjohtaja, sekä 10 – 12 hallituksen varsinaista jäsentä
 • päättää miten kokouskutsut ja miten ilmoitukset julkaistaan,
 • käsitellä muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, sekä kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10–12 varsinaista jäsentä. Jäsenet valitaan eri yhdistyksistä ja laajasti eri toimialoja edustaen.

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, tämän jälkeen jäsen voidaan valita uudestaan. Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoron ratkaisee arpa

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat henkilöt. Ulkopuolelta valituilla on hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään kaksi kolmasosaa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuin lipuin äänestettäessä arpa.

Hallitus voi valita määräaikaisia jaostoja ja nimetä vastuuhenkilöitä tehtäviin.

10 § Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa sekä muita erikseen sovittuja tehtäviä.

Toiminnanjohtajalle suoritettavan palkan määrää hallitus.

11 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, toiminannanjohtaja yksin, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä tai hallituksen oikeuttama henkilö/henkilöt.

12 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi.

Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja hänellä henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja.

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jossa päätös on tehtävä vähintään kolmeneljäsosalla (3/4) annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosalla (3/4) annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta mahdollisimman läheisesti vastaavaan toimintaan.

Comments are closed.