Toimintasuunnitelma 2024

1.    YLEISTÄ

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry on maakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kokoavana voimana sekä toimintaedellytysten mahdollistajana erilaisten ja varsin hajanaisten pienten sekä suurten yhdistysten yhteisenä edunvalvojana Etelä-Karjalan maakunnassa. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

1.1. Hallinto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävä yhdistyskokous järjestetään sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kokouksista ilmoitetaan sääntöjen mukaan joko lehti-ilmoituksella, sähköpostitse yhdistyksille, sosiaalisen median kautta sekä yhdistyksen web-sivuilla.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan vuosittain puheenjohtaja ja 10–12 jäsentä. Hallitus kokoontuu 8–12 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Rutiinipäätöksiin liittyviä kokouksia voidaan pitää myös sähköpostimenettelyllä. Hallitus voi perustaa tarvittavia toimintaryhmiä erikseen määriteltyjä tehtäviä varten. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan osallistumaan näihin toimintaryhmiin.

Hallituksen sisäinen työnjako sovitaan uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustavat yhdistystä virallisissa tilaisuuksissa. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja toimii työntekijöiden lähiesihenkilönä.

Hankkeita varten perustetaan tarpeen mukaan ohjaus- tai asiantuntijaryhmät. Hankkeet raportoivat toimintaansa säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

1.2. Työntekijät ja toimisto

Yhdistyksen tavoitteena on, että toimintavuoden aikana sillä on neljä palkattua työntekijää. Kumppanuusverkosto-hankkeen projektipäällikön rahoitus tulee STEA:lta ja hanke jatkuu ainakin vuoden 2024 helmikuun loppuun. STEA:n avustusesityksessä yhdistys saisi rahoituksen järjestöasiantuntijan palkkaamiseen vuodeksi Kumppanuusverkosto-hankkeen päätyttyä. STEA-rahoitteiselle OLKA-hankkeelle on myönnetty rahoitus vuoden 2024 loppuun ja hankkeelle haetaan jatkoa STEA:n toukokuun haussa. Hankkeesta vastaa projektikoordinaattori. Yhdistyksen ja Kuutinkulman toiminnan kehittämiseen tarvitaan viestintäassistentin ja toimistosihteerin työpanokset. STEA on ehdottanut Paikka auki -rahoitusta toiselle työntekijälle. Tutkitaan mahdollisuutta rakentaa rahoitus toiselle työntekijälle palkkatuen ja Lappeenrannan kaupungin kumppanuussopimuksen pohjalta. Työterveys on järjestetty Täsmä Työterveys Oy:stä.

Yhdistyksellä on kaksi toimistohuonetta Lappeenrannan keskustassa, osoitteessa Valtakatu 23 LH 503. Kiinteistö tunnetaan nimellä Kuutinkulma. OLKA-hanke toimii pääsääntöisesti Etelä-Karjalan keskussairaalassa ja koordinaattorille pyritään järjestämään työpiste myös sieltä. Muutoin työntekijät sijoittuisivat Kuutinkulmaan. Kaikilla työntekijöillä on myös etätyömahdollisuus. Toimintavuoden aikana kehitetään työhyvinvointia ja sen johtamista.

2.    YHDISTYKSEN PERUSTAVOITTEET VUODELLE 2024

2.1. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja perustoiminnan rahoitus

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry jatkaa yhdistysten edunvalvontaa, kehittää kolmannen sektorin keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista julkishallinnon toimijoiden kanssa. Yhteistyön malleja testattiin ja kehitettiin yhdistyksen hallinnoimassa Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin kolmannen sektorin, kuntayhtymien ja julkishallinnon verkostoyhteistyötä ja parannettiin kansalaislähtöisen vaikuttamistyön mahdollisuuksia. Yhdistys jatkaa kehittämistyötä STEA-rahoitteisella kohdennetulla toiminta-avustuksella (Etelä-Karjalan yhdistysten tuki, edunvalvonta ja tiedotus).

Tärkein vaikuttamisen ja yhteistyön kehittämisen sekä tiedon välityksen alusta on vuonna 2020 perustettu Etelä-Karjalan Kumppanuuspöytä, jossa on edustus eri järjestökategorioista, kaikista maakunnan kunnista, Etelä-Karjalan liitosta ja Eksotesta. Mukaan on kutsuttu myös asiantuntijat Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomista ja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä. Kumppanuuspöydän tavoitteita ja toimintamalleja tarkennetaan edelleen vuoden 2024 aikana.

Yksi EKY ry:n perustavoitteista on ollut yhdistysten yhteisen tilan perustaminen. Tavoite on saavutettu osittain yhteisötila Kuutinkulman vuokraamisen jälkeen syksyllä 2019. Yhdistys pyrkii nostamaan tilan käyttöastetta korkeammaksi ja samalla Kuutinkulmaa kehitetään myös avoimeksi tapaamispaikaksi varausaikojen ulkopuolella. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia järjestää avoimina aikoina omakustanteista kahviotoimintaa. Suuremman yhteisen tilan etsimistä Lappeenrannassa jatketaan ja pyritään tukemaan yhdistyksiä tila-asioissa myös muualla maakunnassa.

Kuutinkulmassa pyritään järjestämään mm. kerhotoimintaa ja yhdistystoimijoita tukevaa koulutusta. Kerhotoimintaa on päästy aloittamaan Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön rahoituksella. Toimintavuotena aloitetaan lappeenrantalaisten tarinoihin ja vanhoihin valokuviin perustuvaa muistelu- ja unelmakerhoa sekä monikulttuurisia iltoja. Edellisen vuoden aikana syntyi Kuutinkulman elokuvakerho, joka jatkanee toimintaansa 2024.

Järjestetään Kuutinkulman Avoimet Ovet -tapahtumia säännöllisesti perjantaisin pitkin toimintavuotta. Jatketaan Rupattelutupa-idean kehittämistä mm. teemallisilla tapaamisilla ja lisätään jäsenyhdistysten verkostoitumismahdollisuuksia.

Kuutinkulman toiminnan kehittämiseen ja kiinteisiin kuluihin sekä turvallisuuden kehittämiseen haetaan rahoitusta sopivilta tahoilta. Kuutinkulman tiloja vuokrataan halukkaille tilan käyttökustannusten kattamiseksi. Kuutinkulman kesä on hyvin hiljaista aikaa. Kesään suunnitellaan taidepainotteisia eri ikäisille suunnattuja työpajoja ja tutkitaan mahdollisuuksia aloittaa pienimuotoista kesäkahvilatoimintaa.

Muuta varainhankintaa ideoi yhdistyksen hallituksen nimeämä varainhankinnan kehittämistyöryhmä. Yhtenä varainhankinnan keinona selvitetään osuuskunnan perustamista.

EKY:n jäsenmäärätavoite vuodelle 2024 on 50 jäsenyhdistystä. Jäsenyyttä tarjotaan kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ja toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jäsenistön tarpeet ja toiveet. Jäsenhankintakampanjoita toteutetaan eri yhteyksissä ja hyödynnetään sosiaalisen median kanavia. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2024 on 50 euroa ja liittymismaksua ei peritä.

2.2. Kumppanuusverkosto- ja OLKA-hankkeet

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry koordinoi STEA-rahoitteista Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto-hanketta. Hanke kestää vielä vuoden 2024 helmikuun loppuun. Hankkeessa oli neljä painopistettä: 1) järjestöjen alakohtaisten sekä 2) kuntakohtaisten yhteistyöverkostojen muodostaminen ja kehittäminen, 3) järjestöjen ja maakunnan Kumppanuuspöydän sekä 4) järjestöjen viestinnän kehittäminen.

Kaikkia hankkeen neljää painopistettä eteenpäin realistisin tavoittein painotuksen ollessa järjestöjen viestinnän kehittämisessä. Hankkeen loppukatselmus järjestetään alkukesästä osana Kumppanuusareena-tapahtumaa.

Etelä-Karjalan OLKA -hanke kehittää ja pyrkii vakiinnuttamaan OLKA-toimintamallin osaksi Etelä-Karjalan keskussairaalan ja maakunnan järjestökentän ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyötä. Hankkeen projektikoordinaattori kehittää niin potilasjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä kuin myös järjestöjen ja keskussairaalan henkilökunnan välistä yhteistoimintaa. Yhteiskehittelyn periaatteen mukaisesti mukaan otetaan myös OLKA-toiminnan asiakkaita. Näin tavoitellaan mahdollisimman laadukasta tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen sairaalaympäristössä sekä sairauteen sopeutumisessa.

Tomintavuoden aikana keskitytään vapaaehtoistoiminnan tukemiseen, vapaaehtoisten koulutukseen ja virkistystoimintaan. Vapaaehtoisia rekrytoidaan eri tapahtumissa. Yhteistyötä sairaalan eri osastojen kanssa lisätään hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös löytää OLKA-toiminnalle kotipesä keskussairaalan tiloista.

OLKA-hankkeelle haetaan jatkorahoitusta STEA:lta toukokuun loppuun mennessä.

2.3. Tapahtumat

Yhdistys on viime vuosina järjestänyt kaksi isompaa tapahtumaa: yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa juhlivan Kansalaistoiminnan Fiestan ja globaaleihin kehityskysymyksiin keskittyvän Mahdollisuuksien tori -tapahtuman. Maakunnan järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa myös Järjestöpäivää yhdessä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kanssa. Nämä kolme tapahtumaa muodostavat myös vuoden 2024 tapahtumarungon. Kansalaistoiminnan Fiesta -nimi jäänee historiaan ja tapahtumaa kehitetään Kumppanuusareena-nimellä.

Kumppanuusareenaa ja maakunnan Järjestöpäivää kehitetään tapahtumapariksi. Areenassa painottuu kansalaisvaikuttaminen, järjestöjen näkökulma, vapaaehtoistoiminta ja yhteistoiminnan ideointi työpajoissa hyvinvointialueen ja mahdollisesti myös kuntien kanssa. Järjestöpäivän ohjelma on enemmän seminaaripainotteinen. Molempien tapahtumien suunnittelu käynnistetään viimeistään alkuvuodesta.

Mahdollisuuksien tori on suomalaisten kehitysjärjestöjen katto-organisaatio Fingon rahoittama noin 10 kaupungissa ja kunnassa toteutettava tapahtuma. Fingo tukee tapahtumia myös järjestämällä torikoordinaattoreiden yhteistapaamisia, joissa annetaan ohjeita tapahtumien järjestämiseen, jaetaan kokemuksia hyvistä käytänteistä ja esitellään sekä testataan uusia työtapoja. Vuoden 2024 valtakunnallinen teema on Rohkeus. Mahdollisuuksien tori 2024 järjestetään yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin Sataman valot -tapahtuman kanssa. Mahdollisuuksien torilla on tavoitteena tehdä yhteistyötä myös Uus Festivaalin ja Rauhan isoäitien kanssa.

3.    PALVELUTARJOOMAN KEHITTÄMINEN

3.1. Järjestökoulutus

Kartoitetaan järjestöjen koulutustarpeita esim. taloudenhoitoon, varainhankintaan, jäsenhankintaan ja tiedottamiseen liittyen ja järjestetään em. aiheiden mukaisia koulutustilaisuuksia.

3.2. Digi-koulutus

Tarjotaan koulutusta Kuutinkulman laiteympäristöön ja kuinka sitä voi hyödyntää yhdistysten toiminnassa. Jatketaan yhteistyötä maakunnan digi-koulutushankkeitten kanssa Kuutinkulmassa.

3.3. Teemaillat

Järjestetään teemallisia jäseniltoja, joissa luennoitsijoina ovat kyseisen alan asiantuntijat. Illoista voidaan periä osallistumismaksu.

4.    EDUNVALVONTA

Yhdistys toimii maakunnan yhdistysten edunvalvojana antamalla lausuntoja ja pitämällä yllä julkista keskustelua yhdistystoiminnan ja kansalaisaktiivisuuden merkityksestä. Oleellisin vaikuttamisen väylä on Kumppanuuspöytä.

5.    TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Yhdistyksen kotisivuja www.ekyhdistykset.fi kehitetään edelleen palvelemaan tiedon parempaa saatavuutta ja yhdistyksen tunnettuutta, hyödyntämällä voimakkaasti ja kohdennetusti sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram) kuten myös sähköpostijakeluita sekä sisäisesti että ulkoisesti. Yhdistys on mukana valtakunnallisessa lähellä.fi-palvelussa ja myös suosittelee palveluun liittymistä kaikille eteläkarjalaisille yhdistyksille ja järjestöille.

Yhdistyksen kotisivuilla ylläpidetään omia hankekohtaisia sivustokokonaisuuksia, joissa kerrotaan hankkeiden etenemisestä. Tavoitteena on tehdä kotisivuille myös vuosikello, jonka avulla voidaan ajoittaa eri työryhmien ja Kumppanuuspöydän kokouksia toisiaan tukevaan järjestykseen.

Tutkitaan mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Etelä-Karjalan kylien Turpakäräjät-podcastin sisällön tuottamisessa.

Toiminnasta tiedotetaan tarvittaessa lisäksi Sanomalehti Etelä-Saimaassa, Uutisvuoksessa ja YLE Etelä-Karjalan kautta. Pyritään myös ylläpitämään tiiviitä suhteita paikalliseen mediaan yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi lähettämällä mediatiedotteita.

Yhdistys jakaa esitettään eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Comments are closed.