Toimintasuunnitelma 2022

1. YLEISTÄ

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry on maakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kokoavana voimana sekä toimintaedellytysten mahdollistajana erilaisten ja varsin hajanaisten pienten sekä suurten yhdistysten yhteisenä edunvalvojana Etelä-Karjalan maakunnassa. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

1.1. Hallinto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävä yhdistyskokous järjestetään sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kokouksista ilmoitetaan sääntöjen mukaan joko lehtiilmoituksella, sähköpostitse yhdistyksille, sosiaalisen median kautta sekä yhdistyksen web-sivuilla.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan vuosittain puheenjohtaja ja 10 – 12 jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-10 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Rutiinipäätöksiin liittyviä kokouksia voidaan pitää myös sähköpostimenettelyllä. Hallitus voi perustaa tarvittavia toimintaryhmiä erikseen määriteltyjä tehtäviä varten. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan osallistumaan näihin toimintaryhmiin.

Hallituksen sisäinen työnjako sovitaan uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustavat yhdistystä virallisissa tilaisuuksissa.
Puheenjohtaja toimii työntekijöiden lähiesihenkilönä.

Hankkeita varten perustetaan tarpeen mukaan ohjausryhmät. Hankkeet raportoivat
toimintaansa säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

1.2. Työntekijät ja toimisto

Yhdistyksen tavoitteena on, että toimintavuoden aikana sillä on neljä palkattua työntekijää. Kumppanuusverkosto-hankkeen projektipäällikön rahoitus tulee STEA:lta ja hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. Alkuvuodesta ratkeaa, saako yhdistys rahoituksen myös OLKAtoiminnan koordinaattoria varten. Yhdistys etsii rahoituslähteitä toiminnanjohtajan
palkkaamiseen. Kuuttimestari jatkaa nykyisellä rahoituksella Kuutinkulmassa ainakin lokakuun loppuun. Jatkorahoitus pyritään löytämään toimintavuoden aikana. Työterveys on järjestetty Täsmä Työterveys Oy:stä.

Yhdistyksellä on kaksi toimistohuonetta Lappeenrannan keskustassa, osoitteessa Valtakatu 23 LH 503. Kiinteistö tunnetaan nimellä Kuutinkulma. OLKA-hanke toimii pääsääntöisesti Etelä-Karjalan keskussairaalassa ja koordinaattorin työpiste pyritään järjestämään sieltä. Muut työntekijät sijoitetaan Kuutinkulmaan.

2. YHDISTYKSEN PERUSTAVOITTEET VUODELLE 2022

2.1. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja perustoiminnan rahoitus

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry jatkaa yhdistysten edunvalvontaa, kehittää kolmannen sektorin keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista julkishallinnon toimijoiden kanssa. Yhteistyön malleja etsitään ja testataan yhdistyksen hallinnoimassa Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hankkeessa. Vuoden 2022 aikana hankkeessa kartoitetaan maakunnan alueella toimivien yhdistysten toimintaympäristöä ja samalla herättää keskustelua kansalaistoiminnan resursoinnista. Tavoitteena on lisätä yhdistysten näkyvyyttä sekä maakunnallista ja paikallista yhteistyötä kehittämällä ja tukemalla yhdistysten ja julkishallinnon verkostoja.

Tärkein vaikuttamisen ja yhteistyön kehittämisen sekä tiedon välityksen alusta on vuonna 2020 perustettu Etelä-Karjalan Kumppanuuspöytä, jossa on edustus eri järjestökategorioista, kaikista maakunnan kunnista, Etelä-Karjalan liitosta ja Eksotesta. Mukaan on kutsuttu myös asiantuntijat Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomista ja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä. Kumppanuuspöydän kokoonpanoa ja tavoitteita tarkennetaan vuoden 2022 aikana.

Yksi EKY ry:n perustavoitteista on ollut yhdistysten yhteisen tilan perustaminen. Tavoite on saavutettu osittain yhteisötila Kuutinkulman vuokraamisen jälkeen syksyllä 2019. Yhdistys pyrkii nostamaan tilan käyttöastetta korkeammaksi ja samalla Kuutinkulmaa kehitetään myös avoimeksi tapaamispaikaksi varausaikojen ulkopuolella. Suuremman yhteisen tilan etsimistä jatketaan.

Kuutinkulmassa pyritään järjestämään mm. yhdistystoimintaa ja yhdistystoimijoita tukevaa koulutusta.

Tilassa järjestetään vaihtuvia taidenäyttelyitä sekä jäsenyhdistysten, että mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisten tahojen toimesta. Pyritään järjestämään myös yhdistysten toiminnan esittelyä sanoin ja kuvin.

Järjestetään Kuutinkulman Avoimet Ovet -tapahtumia säännöllisesti perjantaisin pitkin toimintavuotta. Jatketaan Rupattelutupa-idean kehittämistä.

Kuutinkulman operatiivisesta toiminnasta vastaa Kuuttimestari. Kuutinkulman toiminnan kehittämiseen ja kiinteisiin kuluihin sekä turvallisuuden kehittämiseen haetaan rahoitusta sopivilta tahoilta.

Vuokrataan Kuutinkulman tiloja halukkaille tilan käyttökustannusten kattamiseksi.

Muuta varainhankintaa ideoi yhdistyksen hallituksen nimeämä varainhankinnan kehittämistyöryhmä. Yhtenä varainhankinnan keinona selvitetään osuuskunnan perustamista.

EKY:n Jäsenmäärätavoite vuodelle 2022 on 40 jäsenyhdistystä. Jäsenyyttä tarjotaan kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ja toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jäsenistön tarpeet ja toiveet. Jäsenhankintakampanjoita toteutetaan eri yhteyksissä ja hyödynnetään sosiaalisen median kanavia. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2022 on 50
euroa ja liittymismaksua ei peritä.

2.2. Kehittämishankkeet

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry koordinoi STEA-rahoitteista Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto-hanketta. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun ja siinä on neljä painopistettä:
1) järjestöjen alakohtaisten yhteistyöryhmien sekä
2) kuntakohtaisten yhteistyöryhmien muodostaminen ja kehittäminen
3) järjestöjen ja maakunnan Kumppanuuspöydän sekä
4) järjestöjen digitaalisen viestinnän kehittäminen

Hankkeessa kehitetään kolmannen sektorin, kuntayhtymien ja julkishallinnon verkostoyhteistyötä ja parannetaan kansalaislähtöisen vaikuttamistyön mahdollisuuksia. Hankkeessa on sote-painotus, mutta Kumppanuusverkostoa ja Kumppanuuspöytää kehitetään edistämään koko järjestökenttää ja tukemaan kansalaisaktiivisuuden eri muotoja.

Etelä-Karjalan OLKA -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pyrkiä vakiinnuttamaan OLKAtoimintamalli osaksi Etelä-Karjalan keskussairaalan ja maakunnan järjestökentän ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyötä. Hankkeen projektikoordinaattori tulee kehittämään niin potilasjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä kuin myös järjestöjen ja keskussairaalan henkilökunnan välistä yhteistoimintaa. Yhteiskehittelyn periaatteen mukaisesti mukaan otetaan myös OLKA-toiminnan asiakkaita. Näin tavoitellaan mahdollisimman laadukasta tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen sairaalaympäristössä sekä sairauteen sopeutumisessa. Rahoitusta on haettu STEA:lta ja hankkeen rahoitus selviää alkuvuodesta 2022.

STEA-rahoitusta haetaan myös perustoiminnan resursointiin. Hanketoiminnan lisääntyessä on selvää, että yhdistys tarvitsee toiminnanjohtajan niin toimiston esihenkilöksi kuin myös koordinoimaan hankkeita ja kehittämään yhdistyksen perustoimintaa. Perustoiminnan rahoitusta haetaan myös maakunnan rahoituslähteistä.

2.3. Tapahtumat

Yhdistys järjestää Kumppanuuspöydän kanssa aluevaalien vaalipaneelin lauantaina 15.1.2022 Vaalipaneelin suunnittelemisessa tehdään yhteistyötä Suomen sosiaaliterveys ry SOSTE:n kanssa. Paneeliin haastetaan mukaan kaikki poliittiset puolueet ja ryhmittymät, jotka asettavat ehdokkaita aluevaaleihin.

Yhdistys on perinteisesti järjestänyt Fingo ry:n tuella Mahdollisuuksien tori -tapahtuman. Tapahtuma keskittyy globaaleihin kehityskysymyksiin ja vuoden 2022 tapahtumassa painottuu ilmastonmuutos ja tasa-arvokysymykset. Tori järjestetään loppukesällä tai alkusyksyllä.

Kansalaistoiminnan Fiesta järjestetään pe 30.9. – la 1.10.2022 Tapahtuma ajoittuu kansalaisvaikuttamisen vuosipäivään ja tarjoaa näin erinomaisen mahdollisuuden kertoa Kumppanuusverkosto-hankkeen etenemisestä.

Tehdään yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä myös muiden tahojen kanssa. Esimerkiksi Kumppanuusverkosto-hankkeen perhejärjestöjen yhteistoimintaryhmä järjestää maakunnan alueella kolme tapahtumapäivää vuoden aikana. Yhdistys osallistuu Lappeenrannassa järjestettävän Suomen Kylät ry:n Lokaali – valtakunnallisen paikalliskehittämisen juhlan suunniteluun ja toteuttamiseen. Pääjärjestäjänä elokuussa toteutettavassa tapahtumassa on Etelä-Karjalan Kylät ry.

3. PALVELUTARJOOMAN KEHITTÄMINEN

3.1 Järjestökoulutus

Kartoitetaan järjestöjen koulutustarpeita esim. taloudenhoitoon, varainhankintaan, jäsenhankintaan ja tiedottamiseen liittyen ja järjestetään em. aiheiden mukaisia koulutustilaisuuksia.

3.2. Digi-koulutus

Tarjotaan koulutusta Kuutinkulman laiteympäristöön ja kuinka sitä voi hyödyntää yhdistysten
toiminnassa. Jatketaan yhteistyötä maakunnan digi-koulutushankkeitten kanssa Kuutinkulmassa.

3.3 Teemaillat

Järjestetään teemallisia jäseniltoja, joissa luennoitsijoina ovat kyseisen alan asiantuntijat. Illoista voidaan periä osallistumismaksu.

4. EDUNVALVONTA

Yhdistys toimii maakunnan yhdistysten edunvalvojana antamalla lausuntoja ja pitämällä yllä julkista keskustelua yhdistystoiminnan ja kansalaisaktiivisuuden merkityksestä. Oleellisin vaikuttamisen väylä on Kumppanuuspöytä.

5. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Yhdistyksen kotisivuja www.ekyhdistykset.fi kehitetään edelleen palvelemaan tiedon parempaa saatavuutta ja yhdistyksen tunnettuutta, hyödyntämällä voimakkaasti ja kohdennetusti sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram) kuten myös sähköpostijakeluita sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Yhdistyksen kotisivuille rakennetaan hankkeille omat kokonaisuudet, joissa kerrotaan hankkeiden etenemisestä. Hankkeissa panostetaan avoimeen viestintään ja hankkeiden osaalueille rakennetaan oma vuosikello, jonka avulla kerrotaan hankkeen etenemisestä.

Toiminnasta tiedotetaan tarvittaessa lisäksi Sanomalehti Etelä-Saimaassa, Uutisvuoksessa ja YLE Etelä-Karjalan kautta. Pyritään myös ylläpitämään tiiviitä suhteita paikalliseen mediaan yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi lähettämällä mediatiedotteita.

Yhdistys jakaa esitettään eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Comments are closed.