Toimintasuunnitelma 2021

1. YLEISTÄ

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry on maakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kokoavana voimana sekä toimintaedellytysten mahdollistajana erilaisten ja varsin hajanaisten pienten sekä suurten yhdistysten yhteisenä edunvalvojana Etelä-Karjalan maakunnassa. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

1.1. Hallinto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävä yhdistyskokous järjestetään sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kokouksista ilmoitetaan sääntöjen mukaan joko lehti-ilmoituksella, sähköpostitse yhdistyksille, sosiaalisen median kautta sekä yhdistyksen web-sivuilla.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan vuosittain puheenjohtaja ja 10 -12 jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-10 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Rutiinipäätöksiin liittyviä kokouksia voidaan pitää myös sähköpostimenettelyllä. Hallitus voi perustaa tarvittavia toimintaryhmiä erikseen määriteltyjä tehtäviä varten. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan osallistumaan näihin toimintaryhmiin.

Hallituksen sisäinen työnjako sovitaan uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustavat yhdistystä virallisissa tilaisuuksissa.

2. YHDISTYKSEN PERUSTAVOITTEET VUODELLE 2021

2.1. Yhdistyksen tunnettuuden lisääminen ja yhdistystoiminnan tilan kartoittaminen Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan Yhdistykset koordinoi Etelä-Karjalaan muodostettavan yhdistysten, järjestöjen, kuntien ja kuntayhtymien yhteistoimintaa kehittävää neuvottelukuntaa. Neuvottelukunnan toimintaa on aloitettu vuoden 2020 aikana ja sen ensimmäinen vaihe kestää toukokuulle 2021. Neuvottelukunnan toiminnassa painotetaan kumppanuusideaa, jossa korostuu osallistujien yhdenvertaisuus. Tavoitteena on lisätä järjestötoiminnan näkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kehittää yhteistyötä niin järjestöjen välillä kuin myös kolmannen sektorin ja maakunnallisen sekä paikallisen hallinnon kanssa. Toiminnalle haetaan rahoitusta mm. STEA:lta ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä tukevilta säätiöiltä (esim. Alfred Kordelinin säätiö). Rahoituksen varmistuttua koordinointitehtävään rekrytoidaan työvoimaa, jota myös EKY ry:n jäsenjärjestöt voivat mahdollisuuksien mukaan hyödyntää.

Jäsenmäärätavoite vuodelle 2021 on 40 jäsenyhdistystä. Jäsenyyttä tarjotaan kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ja toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jäsenistön tarpeet ja toiveet. Jäsenhankintakampanjoita toteutetaan eri yhteyksissä ja hyödynnetään sosiaalisen median kanavia sekä Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen sähköistä kuukausitiedotetta alueen järjestöille.

Yhdistyskoordinaattorin johdolla pyritään lisäämään jäsenyhdistyksien määrää sekä yhteistyömahdollisuuksia entisestään, tekemällä aktiivisesti vierailuja alueen yhdistyksiin.

Yhdistys kartoittaa vuoden 2021 aikana maakunnan alueella toimivien yhdistysten toimintaympäristöä ja herättää keskustelua kansalaistoiminnan resursoinnista. Tavoitteena on lisätä yhdistysten näkyvyyttä ja alueellista yhteistyötä.

2.2. Yhteisötila Kuutinkulman toiminnan kehittäminen

Panostetaan yhteisötilan käyttöasteen pitämiseen hyvällä tasolla ja ylläpidetään yhteisötilan tapahtuma- ja varauskalentereita yhdistyksen kotisivuilla. Kuutinkulmaa kehitetään avoimeksi tapaamispaikaksi varausaikojen ulkopuolella.

Kuutinkulmassa pyritään järjestämään mm. yhdistystoimintaa ja yhdistystoimijoita tukevaa koulutusta.

Järjestetään tilassa vaihtuvia taidenäyttelyitä sekä jäsenyhdistysten, että mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisten tahojen toimesta. Pyritään järjestämään myös yhdistysten toiminnan esittelyä sanoin ja kuvin.

Kuutinkulman operatiivisesta toiminnasta vastaa kuuttimestari. Kuutinkulman toiminnan kehittämiseen ja kiinteisiin kuluihin haetaan rahoitusta mm. yksityisiltä säätiöiltä.

2.3. Tapahtumat

Yhdistys osallistuu toimintavuoden aikana erikseen sovittaviin tapahtumiin, joiden arvioidaan edistävän yhdistyksen perustavoitteita. Koordinoimme Fingo ry:n Mahdollisuuksien Tori -tapahtumaa ja kehitämme Kansalaistoiminnan Fiesta -tapahtumaa Lappeenrannassa ja toteutamme Fiestaa mahdollisesti myös muualla Etelä-Karjalan alueella. Fiestan kehittäminen liittyy oleellisesti neuvottelukunnan toimintaan.

Järjestetään Kuutinkulman Avoimet Ovet -tapahtumia säännöllisesti pitkin toimintavuotta.

2.4. Varain- ja jäsenhankinta

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2021 on 50 euroa ja liittymismaksua ei peritä.

Vuokrataan Kuutinkulman tiloja halukkaille tilan käyttökustannusten kattamiseksi. Kuutinkulman mahdollisista taidemyyntinäyttelyistä myynnistä peritään pieni provisio. Tätä varten perustetaan näyttelytoimikunta.

Haetaan avustuksia sopivaksi katsotuilta tahoilta. Hyödynnetään myös muut mahdolliset yhteistoimintamallit.

Muuta varainhankintaa ideoi yhdistyksen hallituksen nimeämä varainhankinnan kehittämistyöryhmä. Varainhankinnan keinoiksi on ideoitu seuraavia:

  • Sähköisten palveluiden koulutusta ikäihmisille.
  • Osuuskunnan perustaminen, jonka kautta saataisiin säännöllistä tulovirtaa yleishyödyllisiä palveluja tarjoamalla.

3. PALVELUTARJOOMAN KEHITTÄMINEN

3.1 Järjestökoulutus

Kartoitetaan järjestöjen koulutustarpeita esim. taloudenhoitoon, varainhankintaan, jäsenhankintaan, tiedottamiseen ja työllistämiseen liittyen ja järjestetään em. tarpeiden mukaisia koulutustilaisuuksia.

3.2. Teemaillat

Järjestetään teemallisia jäseniltoja, joissa luennoitsijoina ovat kyseisen alan asiantuntijat. Illoista voidaan periä osallistumismaksu.

4. EDUNVALVONTA

Yhdistys toimii maakunnan yhdistysten edunvalvojana antamalla lausuntoja ja pitämällä yllä julkista keskustelua yhdistystoiminnan ja kansalaisaktiivisuuden merkityksestä. Neuvottelukunta on tässä tehtävässä avainasemassa.

5. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Yhdistyksen kotisivuja www.ekyhdistykset.fi kehitetään edelleen palvelemaan tiedon parempaa saatavuutta ja yhdistyksen tunnettuutta, hyödyntämällä voimakkaasti ja kohdennetusti sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram) kuten myös sähköpostijakeluita sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Toimintavuoden aikana yhdistyksen kotisivuille tuotetaan aktiivisesti artikkeleita, joissa jäsenyhdistykset pääsevät kertomaan toiminnastaan sekä sanoin että kuvin.

Toiminnasta tiedotetaan tarvittaessa lisäksi Sanomalehti Etelä-Saimaassa, Uutisvuoksessa ja YLE Etelä-Karjalan kautta. Pyritään myös ylläpitämään tiiviitä suhteita paikalliseen mediaan yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi lähettämällä mediatiedotteita.

Yhdistys jakaa esitettään eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Comments are closed.